Hỏi đáp bón phân cho càphê:
Trộn 3 loại u rê (hoạc sun fat) + lân + kali chung 1 lần rồi bón cho ca phê được không?

Trường hợp 1: Trộn chung Urê, Kali, Lân cho một lần bón.

Cách làm này vẫn được. Tuy nhiên, do nhu cầu dinh dưỡng (N, P2O5, K2O) của cà phê ở mỗi giai đoạn khác nhau nên ta phải tính lượng N, P2O5, K2O  cân đối tương ứng với mỗi giai đoạn. Cụ thể:

Lượng phân bón cà phê ở thời kỳ sinh trưởng dinh dưởng (kiến thiết cơ bản)

Năm N P2O5 K2O
1 90 60 50
2 120 100 60
3 200 120 150

Đơn vị: kg/ha

Thời kỳ cho quả

Giai Đoạn N P2O5 K2O
Kinh doanh 200 150 200
Phục hồi 150-200 100-150 150-200

Đơn vị: kg/ha

Tốt nhất nên sử dụng phân hỗn hợp NPK có đầy đủ dinh dưởng đầy đủ và cân đối như: UDP 16--16-8+TE, UDP 20-20-15+TE .

Trường hợp 2: bón Urê, Lân. Kali chỉ một lần bón trong năm

Cách này là không hiệu quả. Do nhu cầu dinh dưởng của cây cà phê ở mỗi giai đoạn là khác nhau, nếu bón tập trung một lần trong năm đòi hỏi một lượng phân bón rất lớn mà khi đó cây trồng không hấp thụ hết dẫn đến thất thoát phân -> tăng chi phí. Thông thường người ta chia ra ba lần bón trong năm cho cây cà phê:

  • Đầu mùa mưa
     
  • Giữa mùa mưa
     
  • Gần cuối mùa mưa

Trả lời bởi : KS: Nguyễn Hồng Ba